บีเน็ต เอ็นจิเนียริ่ง ให้บริการติดตั้งระบบเครือข่ายและระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ให้คำปรึกษาด้านระบบและการประยุกต์ใช้ ดำเนินการบริหารโดยผู้บริหารที่มีความรู้และเข้าใจในระบบงานคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี บริษัทฯ มีนโยบายในการให้บริการเป็นดังนี้

บีเน็ต เอ็นจิเนียริ่ง ให้บริการติดตั้งระบบเครือข่ายและระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ให้คำปรึกษาด้านระบบและการประยุกต์ใช้ ดำเนินการบริหารโดยผู้บริหารที่มีความรู้และเข้าใจในระบบงานคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี บริษัทฯ มีนโยบายในการให้บริการเป็นดังนี้

Network Infrastructure

• ออกแบบ ติดตั้ง ระบบเครือข่าย LAN (Local Area Network) และ Wireless LAN
• ออกแบบ ติดตั้ง อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย และควบคุมการใช้งานของผู้ใช้งานภายในองค์กร (Firewall & Security)
• ออกแบบ ติดตั้ง ระบบบริการเชื่อมต่อสาขา (VPN)

ทีมงาน BEENET เข้าร่วมอบรม Aruba Certified Mobility Associate (ACMA) Training สามารถนำไปใช้งานได้จริงในการออกแบบ ติดตั้ง ดูแลแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในเน็ตเวิร์คทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่

Data center Server & Storage

• ออกแบบ ติดตั้งระบบ Datacenter
• ออกแบบ ติดตั้งระบบเครื่องแม่ข่าย (Server)
• ออกแบบ ติดตั้ง หน่วยจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ (Storage Area Network)

Data center Server & Storage

• ออกแบบ ติดตั้งระบบ Datacenter
• ออกแบบ ติดตั้งระบบเครื่องแม่ข่าย (Server)
• ออกแบบ ติดตั้ง หน่วยจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ (Storage Area Network)

Hotspot Wifi

• ระบบการควบคุมการใช้งานอินเตอร์เน็ตด้วย Mikrotik Hotspot Gateway และระบบเก็บ log ตาม พรบ.คอมพิวเตอร์
• ให้บริการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตสำหรับโรงแรม หอพัก โรงพยาบาล โรงเรียน หน่วยงานราชการและเอกชน

Maintenance & Consultant

• ดูแลระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ Network ต่างๆ ให้พร้อมใช้งาน
• ดูแลจัดการและสำรองข้อมูลใน Server ตามนโยบายของบริษัท พร้อมทั้ง Service Record ประจำลูกค้าแต่ละราย
• ให้คำปรึกษาและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้งานในระบบคอมพิวเตอร์อย่างใกล้ชิด
• จัดเตรียมเจ้าหน้าที่สำหรับ Onsite Support เพื่อให้บริการที่รวดเร็วและแก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพ​

Maintenance & Consultant

• ดูแลระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ Network ต่างๆ ให้พร้อมใช้งาน
• ดูแลจัดการและสำรองข้อมูลใน Server ตามนโยบายของบริษัท พร้อมทั้ง Service Record ประจำลูกค้าแต่ละราย
• ให้คำปรึกษาและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้งานในระบบคอมพิวเตอร์อย่างใกล้ชิด
• จัดเตรียมเจ้าหน้าที่สำหรับ Onsite Support เพื่อให้บริการที่รวดเร็วและแก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพ​